Sự khác biệt giữa 2 phương pháp sinh đẻ: Nhưng chỗ khác biệt lớn giữa hai phương pháp là, Lamas yêu