Chỉ để tìm kiếm cảm giác an toàn hoặc thiếu tiền vốn: Vi sao lại phải lựa chọn người để hợp tác làm ăn?